تکامل حرارتی بتن

تکامل حرارتی مخلوط های بتنی که حاوی افزودنی نیستند و دارای %5/1 کلسیم کلرید و %3 کلسیم فرمیت هستند در شکل 5-18 نشان داده می شود. تکامل حرارتی کلسیم کلرید و کلسیم فرمیت تقریبا برابر 24 ساعت است که در مقاومت های فشاری مشابه این سن به ترتیب به مقدارهای 10 و N/mm-112 منعکس می شود. در قیاس با مخلوط بتنی ساده که افزایش دمای حداکثر C°4 پایین تر را نشان دادند و به مدت 24 ساعت مقاومت فشاری Nmm-25 را داشتند، آزمایش های محدودی روی مخلوط های بتنی حاوی خاکستر بادی حاکی از آن است که تکامل حرارتی افزایش یافته تنها به علت سیمان است. این امر نشانگر این است که کلسیم کلرید ممکن است بر واکنش پرولانی تاثیر نگذارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *